REGISTRACE:  
E-mail (login):
Heslo:
 
Zapomenuté heslo | Registrace
Navigace:  Rašelina a.s. / Obchodní podmínky VO
Kategorie
Akce a novinky
Hortilon Premium OKRASNÉ DŘEVINY  0,5kg (kyblík)
Hortilon Premium OKRASNÉ DŘEVINY 0,5kg (kyblík)
66,00

Hortilon Premium PODZIMNÍ VÝŽIVA 0,5kg (kyblík)
Hortilon Premium PODZIMNÍ VÝŽIVA 0,5kg (kyblík)
73,00

Hortilon premium TRÁVNÍK 1 kg (kyblík)
Hortilon premium TRÁVNÍK 1 kg (kyblík)
124,00
Osobní odběr
Podniková prodejna v Údlicích:
Chomutovská 387, Údlice, tel.: +420 474 667 270
Podniková prodejna v Rohatci:
Proletářská 1186/19,Rohatec, tel.: +420 381 205 341

Obchodní podmínky VO

Obecné obchodní podmínky pro rok 2017

Tato ujednání upravují smluvní vztahy mezi:

Rašelina a.s., se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, 392 01, IČ: 600 71 214, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. B 620

(dále jen „prodávající“)

a kupujícím s nímž prodávající vstoupil do smluvního vztahu.

1. Preambule

Rašelina a.s. a „kupující“ spolu obchodují na základě cen uvedených v „Ceníku sortimentu Rašelina, a.s. 2017, včetně dopravy DAP (Delivered At Place = s dodáním v místě určení) pro rok 2017, a slev definovaných v tomto dokumentu.


2. Objednací podmínky

a) Ceny včetně dopravy (dle bodu 1) jsou platné při minimální objednávce 10 000,- Kč bez DPH, pokud nebude u konkrétní objednávky dohodnuto jinak, a je doručována zpravidla do 3 pracovních dnů.
b) Minimální odběrové množství pro jednotlivé výrobky je uvedeno na webu www.raselina.cz.
c) Při dodávce zboží speciálními vozy s hydraulickou rukou poplatek za skládání 100,- Kč / pal.

3. Ceny přepravních palet EUR jsou účtovány

a) Prodejní cena EUR palety 100,- Kč + DPH.
b) Výkupní cena palety v sídle dodavatele 100,- Kč + DPH (vždy v odpovídající kvalitě).

4. Fakturační, marketingové a obratové slevy mohou být dohodnuty individuálně v souvislosti s předpokládaným objemem spolupráce obou smluvních stran

5. Ostatní slevy z fakturačních cen na jednotlivé objednávky Profi nebo Hobby sortimentu

5.1. Sconto za včasnou platbu do 7‐mi dnů 2% Včasná platba do 7‐mi dnů, resp. platba hotově
5.2. Vlastní přeprava – prodej EX Works

2% Při minimální jednorázové objednávce 10.000,‐ Kč

3% Při minimální objednávce 50.000,‐ Kč


6. Platební podmínky

a) Splatnost faktury je stanovena následovně:
 u nových zákazníku je první dodávka zboží podmíněna úhradou zálohové faktury nebo platbou v hotovosti
 standardní splatnost je 14 dní od vystavení faktury 
b) Při nedodržení dohodnuté splatnosti budou všechny další objednávky přijaty a expedovány až po
úhradě veškerých pohledávek po splatnosti.
c) Dodávka zboží na fakturu s odloženou splatností a je podmíněna dobrou platební morálkou, tzn.
úhradou předchozích faktur v termínu splatnosti.

7. Reklamace

a) Kupující má povinnost prohlédnout zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství bezprostředně po dodání.
b) Zřetel nebude brán na následné reklamace vad, které musel kupující při obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží, tj. především u viditelně poškozeného, chybějícího nebo chybně dodaného zboží. Takové vady musejí být uplatněny ihned při převzetí dodávky (potvrzení v dodacím listě).
c) Ostatní reklamace musí kupující uplatnit písemně a to vždy s údaji o reklamovaném výrobku, tj. množství, datum dodání, č. dodacího dokladu a faktury, šarže výrobku.

8. Platnost cen

Ceny uvedené v základním ceníku sortimentu Rašelina, a.s. 2017 jsou platné až do oznámení cen nových. V případě změny cen surovin, mýtného, zvýšení přepravného a cen materiálu je prodávající oprávněn zvýšit jednostranně ceny i během sezóny, nejvýše však do výše 3%.


9. Ostatní ujednání

a) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za jím odebrané zboží v roce 2017 je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody
b) Při nedodržení dohodnuté splatnosti o více jak 10 dní bude vystavena 1. upomínka se splatností 10 dnů, pokud nebude dlužná částka v tomto termínu uhrazena, bude vystavena 2. upomínka se splatností 5 dnů. V případě neuhrazení bude pohledávka postoupena k řešení právní cestou. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví zboží až do jeho zaplacení dle obchodních podmínek
c) Na závazek mezi kupujícím a prodávajícím se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

d) Je povinností zákazníka seznámit se v době nákupu s riziky a nebezpečím souvisejícím se skladováním, manipulací a používáním výrobků, které jsou označeny a klasifikovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). K tomuto účelu jsou u výrobků, kterých se to týká uvedeny bezpečnostní listy.

Zakoupením výrobku zákazní potvrzuje:„Seznámil/la jsem se s bezpečnostními listy u výrobků, jež jsou klasifikovány a označovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Porozuměl / la jsem obsahu bezpečnostních listů. Beru na vědomí rizika související s použitím výrobků, u kterých jsou rizika a nebezpečí detailně upřesněny v bezpečnostních listech.“


10. Kontaktní osoby prodávajícího

Obchodní zástupce:

Zákaznický servis a Obchodní oddělení:

+420 381 205 309, 310;
fax.: +420 381 205 320
e-mail: obchod@raselina.cz
Jiřina Severová +420 602 654 157
Radka Tomášková: +420 724 371 040


Expedice: Jitka Šlajsová

+420 724 160 860
+420 381 205 329
+420 381 205 322

Dispečer: Jiří Hroník

+420 606 488 751
+420 381 205 328

webové stránky: www.raselina.cz

V Soběslavi dne 1. 1. 2017

Prodávající: Rašelina a.s.
Zastoupená: Tomášem Priknerem
obchodním ředitelemKontakt

Rašelina a. s.
Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
tel.: +420 381 205 331
e-mail: eshop@raselina.cz
www.raselina.cz

Odebírání novinek

Facebook Rašelina Soběslav