REGISTRACE:  
E-mail (login):
Heslo:
 
Zapomenuté heslo | Registrace
Navigace:  Rašelina a.s. / Obchodní podmínky VO
Kategorie
Akce a novinky
Hortilon BALKÓN 1kg
Hortilon BALKÓN 1kg
119,00

Hortilon BROSKVONĚ  0,5kg
Hortilon BROSKVONĚ 0,5kg
70,00

Hortilon PLOD A KVĚT 0,5 kg
Hortilon PLOD A KVĚT 0,5 kg
73,00
Osobní odběr
Podniková prodejna v Údlicích:
Chomutovská 387, Údlice, tel.: +420 474 667 270
Podniková prodejna v Rohatci:
Proletářská 1186/19,Rohatec, tel.: +420 381 205 341

Obchodní podmínky VO

Obecné obchodní podmínky pro rok 2018

 

Tato ujednání upravují smluvní vztahy mezi:

 

Rašelina a.s., se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, 392 01, IČ: 600 71 214, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. B 620

(dále jen „prodávající“)

 

a

 

kupující s nímž prodávající vstoupil do smluvního vztahu.

 

1. Preambule

Rašelina a.s. a „kupující“ spolu obchodují na základě cen uvedených v jednotlivých cenících dle sortimentu zboží v základním členění "Hobby" a "Profi". Jednotlivé ceníky se od sebe dále liší, a to dle země dodání (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Slovinsko).

 

Ceníky pro "Hobby" sortiment jsou včetně dopravy DAP (Delivered At Place = s dodáním v místě určení), není-li mezi Rašelina a.s. a kupujícím dohodnuto jinak.

Ceníky pro "Profi" sortiment nebo volně ložené výrobky  jsou bez dopravy EXW, není-li mezi Rašelina a.s. a kupujícím dohodnuto jinak.

 

2. Objednací podmínky

a) Ceny (dle bodu 1) jsou platné při minimální objednávce 10 000,- Kč bez DPH, pokud nebude u konkrétní objednávky dohodnuto jinak, a je doručována zpravidla do 5 pracovních dnů.

b) Při dodávce zboží speciálními vozy s hydraulickou rukou poplatek za skládání 100,- Kč/pal.

c) U každé skládané palety účtujeme manipulační poplatek 50 Kč.

 

3. Ceny přepravních palet EUR jsou účtovány

a) Prodejní cena EUR palety 100,- Kč + DPH.

b) Výkupní cena palety v sídle dodavatele 100,- Kč + DPH (vždy v odpovídající kvalitě).

 

4. Fakturační, marketingové a obratové slevy mohou být dohodnuty individuálně v souvislosti s předpokládaným objemem spolupráce obou smluvních stran

 

5. Ostatní slevy z fakturačních cen na jednotlivé objednávky Hobby sortimentu

a) 1,5 % sconto za platbu v hotovosti, zálohovou platbu nebo včasnou platbu do 7-ti prac.dnů, po dohodě se zákazníkem

b) 5,0% sleva při vlastní dopravě zboží – prodej EX Works Soběslav

 

6.Platební podmínky

a) Splatnost faktury je stanovena následovně:

  • u nových zákazníku je první dodávka zboží podmíněna úhradou zálohové faktury nebo platbou v hotovosti
  • standardní splatnost je 14 dní od vystavení faktury

b) Při nedodržení dohodnuté splatnosti budou všechny další objednávky přijaty a expedovány až po úhradě veškerých pohledávek po splatnosti.

c) Dodávka zboží na fakturu s odloženou splatností a je podmíněna dobrou platební morálkou, tzn. úhradou předchozích faktur v termínu splatnosti.

 

7. Reklamace

a) Kupující má povinnost prohlédnout zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství bezprostředně po dodání.

b) Zřetel nebude brán na následné reklamace vad, které musel kupující při obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží, tj. především u viditelně poškozeného, chybějícího nebo chybně dodaného zboží. Takové vady musejí být uplatněny ihned při převzetí dodávky (potvrzení v dodacím listě).

c) Ostatní reklamace musí kupující uplatnit písemně a to vždy s údaji o reklamovaném výrobku, tj. množství, datum dodání, č. dodacího dokladu a faktury, šarže výrobku.

 

8. Platnost cen

Ceny uvedené v jednotlivých cenících jsou platné vždy pro dané období, většinou jeden rok a jsou platné až do oznámení cen nových. V případě změny cen surovin, mýtného, zvýšení přepravného a cen materiálu je prodávající oprávněn zvýšit jednostranně ceny i během sezóny, nejvýše však do výše 5%.

 

9. Ostatní ujednání

a) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za jím odebrané zboží je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody

b) Při nedodržení dohodnuté splatnosti o více jak 10 dní bude vystavena 1. upomínka se splatností 10 dnů, pokud nebude dlužná částka v tomto termínu uhrazena, bude vystavena 2. upomínka se splatností 5 dnů. V případě neuhrazení bude pohledávka postoupena k řešení právní cestou. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví zboží až do jeho zaplacení dle obchodních podmínek

c) Na závazek mezi kupujícím a prodávajícím se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

d) Je povinností zákazníka seznámit se v době nákupu s riziky a nebezpečím souvisejícím se skladováním, manipulací a používáním výrobků, které jsou označeny a klasifikovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). K tomuto účelu jsou u výrobků, kterých se to týká uvedeny bezpečnostní listy.

Zakoupením výrobku zákazní potvrzuje:„Seznámil/la jsem se s bezpečnostními listy u výrobků, jež jsou klasifikovány a označovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Porozuměl / la jsem obsahu bezpečnostních listů. Beru na vědomí rizika související s použitím výrobků, u kterých jsou rizika a nebezpečí detailně upřesněny v bezpečnostních listech.“

 

10. Kontaktní osoby prodávajícího

 

Obchodní zástupce - dle konkrétního kupujícího

Zákaznický servis a Obchodní oddělení

                                   +420 381 205 309, 310

Jiřina Severová             +420 602 654 157

Radka Tomášková         +420 724 371 040

fax.:                            +420 381 205 320

e-mail:                         obchod@raselina.cz

webové stránky:          www.raselina.cz, www.raselinask.sk

 

Expedice:

M. Vráblíková +420 381 205 322

                     +420 724 160 860

H. Petržilková +420 381 205 329

 

Dispečer:

Jiří Hroník       +420 606 488 751

                      +420 381 205 328

V Soběslavi dne 1. 1. 2018Kontakt

Rašelina a. s.
Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
tel.: +420 381 205 331
e-mail: eshop@raselina.cz
www.raselina.cz

Odebírání novinek

Facebook Rašelina Soběslav